VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - NASLOUCHAT DĚTEM
Č.j.: MSMT – 1393/2014-1-126

dvoudenní nepobytový seminář.
Je určeny celým pedagogickým sborům či skupinám pedagogů. Mohou se realizovat jak na pracovišti pedagogů, tak v prostorách zařízených společností. Obsahuje jak teoretický blok, tak zážitkové techniky a modelové situace.

Účelem vzdělávacího programu (pracovní dílny) je získat pedagogické pracovníky k rozvoji takových znalostí, dovedností a postojů zdravého životního stylu, které následně vedou k tomu, že:

Pracovní dílna je vedena konstruktivistickým způsobem, obsahuje jak teoretické vstupy, tak prožitkové techniky, hraní rolí a modelové situace.

Přehled témat výuky:

 1. Mini lekce osobnostního a emočního rozvoje - 4 h
  • vyhledání a pojmenování problémů při práci s dětmi, příčiny, důsledky
  • druhy inteligence v kontrastu s IQ znalostním zaměřením, jejich pyramida
  • zákonitosti a funkce mozku, emoční paměti, vznik bloků, charakteru
 2. Vztahy a rozvoj osobnosti učitele – 4 h
  • koordinace vývoje sociálních jednotek – rodin
  • vývoj vztahů v rodině a sociálních vazeb - synchronizování vývoje vztahů mezi sourozenci, klimatu rodiny a jejich vazeb apod.
  • rozvoj osobnosti učitele, jak pracovat s porozuměním a schopností zvládnout pasivní i aktivní agresi dětí a eliminovat konflikty vznikající ve školském prostředí
 3. Nástroje a metody pro práci s dětmi - 4 h
  • práce s pohádkou a příběhem - interaktivní práce ve dvojicích
  • kreativní činnosti – malování, dramatické činnosti
  • uvolňovací cvičení, rozhovory a kazuistiky s praxe
  • práce s portfoliem.
 4. Řešení modelových situací – 4 h
  • praktická cvičení s využitím poznatků z konkrétních zkušeností ze škol vůči emočním stavům a vnitřním konfliktům
  • ukázka využití aktivit v přímé práci s dětmi (rozbor videoukázek)

Účastníkům pracovní dílny bude po jejím ukončení nabídnuta podpora při řešení problémových situací v pedagogických týmech formou mentoringu v rozsahu 2 h na konzultaci.

Seminář probíhá formou pracovní dílny ve dvou po sobě jdoucích dnech (2x 8 h), následně je možná konzultace a podpora přímo ve školách.

Cílem tohoto vzdělávacího semináře je, aby účastníci na základě použitých technik pracovní dílny byli schopni ve své přímé vzdělávací práci:

Hodinová dotace je 16 vyučovací hodin na účastníka ve dvou po sobě jdoucích dnech.
Minimální počet účastníků: 12

Cílovou skupinu tvoří pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci MŠ, I. stupně ZŠ, speciální pedagogové, školní psychologové, metodici prevence ZŠ.

Místo konání:
ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

Termín pro vzdělávací program Naslouchat dětem:

29.+30. dubna 2016, Praha 

20.+21. května 2016, Ostrava 

Cena: 2390,-
Minimální počet účastníků: 12
Místo konání: Praha, učebna ZŠ

Pro účast na semináři je podmínkou předložit potvrzení od zaměstnavatele o tom, že pracujete s dětmi.